Skip to content

Ancient Greek Names

Ancient Greek Names

Baby Names Inspired By Greek Mythology

Below is a list of ancient Greek names for each use and especially as a genuine Greek choice of a name for your children that corresponds to the roots of your national tradition. The listed names correspond to gods, goddesses, heroes, philosophers, poets, and artists of ancient times (but also to everyday people sometimes) so that you can choose, in addition to their sound and rhythm, the quality that they convey through the people who valued them. But in addition to the sound (which in many names may not be familiar to you) and the quality that these names convey, most of them include a strong etymological value, which due to lack of space is not listed, but which is most often particularly enlightening. Remember, for example, the Laconic saying “either when or on …”. Now think of the name of that Spartan general who was called Epitadas … Aristotle, on the other hand, is the Excellent + Perfect, the Alkinous the Strong in the Mind, the Demosthenes who has the power of the people (or power in the people), Ersi, Drosia, Glauki, Galani, Steropi, Astrapi, etc. In the end, we quote a complete alphabetical list of the ancient Greek names of gods, heroes, and figures, separate for male and female names.

Greek sculptors

Agassias, Aggelion, Agisandros, Agorakritos, Aetion, Athinis, Athinogenis, Athinodoros, Alypos, Anthermos, Apollodoros, Apollonios, Aristandros, Aristoklis, Ariston, Archias, Asklipisikondonios Dimonios, Diothos, Bothos, Vryaxis , Dipinos, Dionysiklis, Dyllos, Dorykleidas, Endios, Ermoklis, Ermokreon, Evvoulidis, Efthikratis, Efkadmos, Eftelidis, Eftychidis, Efrafnor, Euchios, Zinodylmos, Thimosios Thkoimos Thesias, Theodoros, Theoklis , Kallistonikos, Kallon, Kanal s, Kanachos, Kantharos, Kifisiododotos, Kifisiododoros, Klearchos, Kleiton (andriantitopos), Kleomenis, Kleoitas, Kolotis, Kratinos, Kritias, Kriton, Krisilas, Kentenosytos, Lisikhos, Lisikmilis, Lafais, Lesvothe , Minodoros, Mikon, Mousos, Myrmikidis, Myron, Nafkidis, Nikodamos, Nikolaos, Xenokritos, Olympiosthenis, ‘Olympus, Onaithos, Onassimidis, Onatis or Onatas, Paionios, Panthias, Pasitelis, Patroklis, Pleistas, Piston, Polykleitos, Praxias, Praxitelis, Pithilonios Simbikos, Siompos, Pythagoras, Pythagoras, Pythagoras , Simmias, Simon, Skopas, Skylllis, Smilis, Stadievs, Stefanos, Stroggylion, Sydros, Synonon, Somis, Sosivios, Sosos, Solestratos, Telestis, Tilefanis, Feidimias Chiriositas, Chiromathos, Philotimos, Fylomachos .

“ What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.“ William Shakespeare, Romeo and Juliet

Best hotels in Athens

Best Prices
Greek names

Flights to Greece

Best Airfares

Ancient GREEK PAINTERS

Agatharchos, Aglaofon, Aetion, Antifilos, Apellis, Apollodoros, Arigon, Aridikis, Aristidis, Aristolaos, Aristophon, Artemon, Asklipiodoros, Galaton, Gorgasos, Damofilos: Anxymyris, Epsimos, Evpios, Effantos, Ekfantos Kallifon, Kimonas, Kleanthis, Kleagoras, Kleanthis, Kratonas, Ktisiklis, Kydia, Mandroklis, Melanthios, Mikkion, Mikon, Nealkis, Nikias, Nikomachos, Nikofanis Nognitos, Olyssianos, Pansiadis, Panasias, Onasias, Pamfilos Protogenis, Saurias, Silax, Stadievs, Sosos., Telef screen, Timainetos, Timanthis, Timomachus, Filoklis, Hospitable, Filocharis.

Booking.com

ARTISTS

Alkamenis, Antinor, Argyrakritos, Aristoklis, Exekias, Ergotimos, Efronios, Evdis, Thiriklis, Kifissodotos, Myronas, Nikosthenis, Paionios, Polykratis, Prasias, Feidias.

ARCHITECTS

Deinocritus, Diogenes, Eupalinos, Iktinos, Hippodamos, Mandroklis, Mitihos, Mnisiklis, Polykleitos, Spintharos, Sostratos, Hersifron.

POETS

Ancient poets: Dimodokos, Evmolpos, Thamyris, Linos, Mousaios, Orpheas, Pamfos, Fimios, Fimonoi, Olin.

EPIC POETRY

Antimachos, Apollonius the Rhodian, Aristeas, Arrian, Arctinos, Asia, Eugamon, Euphorion, Eumilos, Hesiod, Kinaithonas, Leschos, Homer, Panyasis, Peisandros, Rianos, Skopelianos, Sotirios, Chorios, Hersias.

PHILOSOPHICAL EP

Empedoklis, Xenofanis, Parmenidis.

EPIC

Andromachos, Apollodoros, Aratos, Voios or Voio, Damokratis, Eratosthenes, Markellos, Menekratis, Nikandros, Nouminios, Oppianos, Pagratis.

Poetic Arts

Epimenides, Nikias, Zopyros, Onomakritos, Archilochus, Echembrotos, Thalitas, Thamyris, Ierax, Klonas, Leotrofidis, Mesomidis, Xenokritos, Olympus, Orpheus, Polymnistos, Sakadas, Terpandos.

ELEGY

Aeschylus, Alexander, Aristotle, Archilochus, Dionysios, Hermesianax, Ermoklis, Euphorion, Evinos, Theognis, Ion, Ioulos, Kallimachos, Kallinos, Kastorion, Kritias, Kimonaton, Sitonidis, Flanidis, Mimniosios Srmenos, Parthen Philodamos, Asios, Xenokratis, Parmenidis.

KNOWN POETS

Archilochus, Simonides, Fokylidis, Archilochus, Hipponax, Agathocles, Alcaeus, Anacreon, Apollodorus, Bacchylides, Corinna, Myrtis (the), Lasos, Pindar, Praxilla, Sappho, Simonides, Timokreon, Telesilla, Irina.

DANCE POETRY

Alkman, Arion, Ivykos, Stisichoros.

BUCKET POETRY

Vion, Theokritos, Moschos.

DRAMA POETRY

Arion, Thespis, Machon, Pratinas, Philemon, Phrynichos, Choirilos.

COMEDY

Formis or Formos, Epicharmos, Deinomachos.

TRAGEDY

Agathon, Aeschylus, Antiphon, Aristarchus, Ariston, Archias, Astydamas, Aphareus, Achaios, Vion, Dikaiogenis, Diogenes the Cynic, Dionysios, Euripides, Euphorion, Theodektis, Theorileonolonos, Ketos, Theodoros, Iofon Kratis, Lykofron, Melitos, Morsimos, Morychos, Moschon, Nikofron, Xenoklis, Polyeidos, Pythagelos, Python, Sophilos, Sophocles, Spintharos, Sosivios, Sositheos, Sosikikos Chilikolis, Fosifanis, Sosifanis, Timothei.

Mime artist

Sofron, Xenarchos, Heron.

PARODY

Arhestratos, Geloos, Matron, Sopatros.

TRAGICOMEDY

Rinton.

THOUGHT POETRY

Vion, Kratis, Meleagros, Menippos, Sosadis, Timonas.

Ancient Greek epigram writers

Antipatros, Antifilos, Anyti, Asklipiadis, Vianor, Diogenis Laertios, Euphorion, Zonas, Idyli, Theokritos, Kallimachos, Krinagoras, Leonidas, Loukianos, Loukilios, Filimios Mileiamios, Fylonios, Ryros, Myro, Posis, Nossis.

ATTICA COMEDY

Alexis, Alkimenis, Anaximandridis, Antifanis, Aristophanes, Aristophanidis, Ekfantidis, Ermippos, Evvoulos, Evpolis, Kallias, Kratinos, Kratis, Kratis, Myrtilos, Magnis, Menandros, Plato, Telekleidis, Ferekratis, Feronididis, Filonidis, Phryni, Phryni.

OTHER COMIC POETS

Axionikos, Apollofanis, Archedikos, Avtikratis, Dimocharis, Erifos, Evangelos, Evagis, Evnikos, Evxenidis, Efron, Epipos, Igelophos, Igimon, Thalitas, Thamyras, Theognnitos Polyzilos, Poseidippos, Sannirion, Simylos, Strattis, Sosikratis, Fileraitos, Filippidis, Filiskos, Filistion, Filoklis, Filostefanos, Filillios, Harikleidis.

OTHER POETS

Avlavios, Agathyllos, Agoranax, Akestor, Aratos, Aristeas, Aristodikos, Archevoulos, Vion, Viothos, Gnisippos, Damoxenos, Damareti, Diktis, Dionysodotos, Evlintinos Meinolintos, Kondinax, Igidianax, Theodoridas Mitrovios, Mikylos, Mimnermos, Moschina, Nafsikleidis, Nestor, Oroivandios, Pamfilos, Panolvios, Pranichos, Prodikos, Pyris, Pyrros, Pollianos, Savinos, Simos, Syrtavrios Yvynios, Stinos, T, Syrogros.

HISTORICAL PROSE

Athanas, Aeneas, Akousilaos, Amyntianos, Anaximenis, Antiochos, Apipianos, Aratos, Aristovoulos, Virossos, Glafkos, Damastis, Deinon, Dexippos, Diochos, Dionysios, Dionysios, Diosios Eodios Diodos, Alikarnasseus Ekataios, Elanikos, Enimeros, Evgaion, Eumenis, Ephoros, Herodotus, Herodotus, Herodianos, Thallos, Theokritos, Theopombos, Thucydides, Ieronymos, Ippias, Ippis, Epithenios, Mefisios, Kilidias, Kallisthenis, Kardis Neanthis, Xenophontas, Xanthos, Palaifastos, Parios, Haronevs, Polyaenos, Polyvios, Ptolemaios, Pythias, Stisimvrotos, Timaios, Ferekidis, Fileas, Filistos, Filochoros, Flavios Arrianos, Flegon, Fylaarchos, Harax, Haris, Haronas.

Rhetoricians

Aeschinis, Andokidis, Antiphon, Dinaarchos, Demosthenes, Isocrates, Isaios, Lykourgos, Lysias, Hyperides, Adamantios, Athinaios o Nafkratitis, Alkidamas, Andrianos o Tyrios, Antisthenis, Antonios Polemon, Artemidoros, Astrampsychos, Apsinis, Ailios Aristidis, Gorgias, Dimorachos animoris Anisimos Igios Themidis, Dimadios, Dionysios o Milesis Scopelianos, Isigonos, Kallistratos, Korakas, Logginos, Loukianos, Minoukianos, Menandros, Nikostratos, Makedon, Pelisias, Ptolemaios, Nafkratitis, Pytheas, Stratoklis, Teisianos Olonzios, Filograstos, Fleustos, Fleios are equal.

Grammar

Athinodoros, Ailios Herodianos, Alexandros o Polystor, Alexion, Ammonios, Antigonos, Antipatros, Apollodoros, Apollonios o Alexandreus, Apollonios o Tyrios, Apion, Aristarchos, oikantiokitos, Aristinos Astrikhiski, Aristoklis o Ristoklis o Dimitrios, Dimitrios Falireus, Dikaiarchos, Dionysios o Thrakas, Dionysios o Alikarnasseus, Drakon, Ireneos, Epaphroditos, Eratosthenis, Zinodotos, Iliodoros, Iraklidis o Pontikos, Irakleon, Herodikos, Theon, Ixion, Istros, Kaikkilios, Kalaktis, Kallixinos, Klearchos, Kratis, Mallotis, Myrleanos, Nikanor o Alexandreus, Xenokratis, Pasitelios Alefimos, Silentos, Polydefkis Plevdakis, Poseidonios, Prisidios Tryfon, Fanias, Philemon, Filoxenos, Filochoros, Phrynichos, Chameleon, Chrysippos, Oros.

MYTHOLOGISTS

Dimonas, Zinovios, Klearchos, Loukios, Tarraios, Chrysippos.

MYTHISTORIOGRAPHERS

Alkifron, Iliodoros, Loukios, Ninos, Parthenios, Takios, Chariton.

MUSICIANS

Alypios, Aristides o Koindilianos, Bacchios, Gavdentios Nikomachos the Gerasinos, Kleonidis, Nymfaios, Philammon.

DITHYRAMB

Argas, Arifron, Diagoras, Kinisias, Lambroklis, Likymnios, Lasos, Melanippidis, Xenofantos, Polyeidos, Pratinas, Telestis, Timotheos, Filoxenos.

Scientists

Ancient Greek mathematicians

Athinaios, Anaxagoras, Anatolios, Antifon, Apollonios, Aristaios, Aristarchos o Samios, Aristotelis, Archimedis, Archytas, Vryson, Geminos o Rodios, Damaskios, Damianos, Deinotimistromos Efandostos, Dioklitos Diokritos, Dikaiaarchos Eudoxus, Evkaros, Euclid, Eftychidis, Euphraios, Zinodoros, Zenon o Eleatis, Heron, Thales, Theaititos, Theudios, Theodosios, Theodoros, Theon o Alexandreus, Theon o Smyritis Ochropios Olepippas Ipapias Psipridas, Iamblichus Chios, Karpos, Kevis, Claudius Ptolemy (Cosmography), Cleomidis, Konon, Kriton, Ktisippos, Leodamas, Leo the Byzantine, Marinos, Menaichmos, Menelaos the Alexandreus, Miltas, Neocleidis, Nikomachos, Nikorichos, Geropsios, Papontos, Nikomidis Poseidon, Proclus, Pythagoras, Serinos, Simblikios, Sporos, Terpsion, Ypatia, Ypsiklis, Phaedrus, Phaedon, Philippidis, Philip the Opuntios, Philon, Harmantidis.

Ancient Greek Astronomers

Anaxagoras, Anaximenes, Anaximander, Apollonius, Aratos, Aristotle, Archimedes, Aristarchus the Samian, Aristyllos, Autolycus, Achilles Tatius, Geminus, Elicus the Cyzician, Heraklion Odysseus, Eledosthenes Eledosthenes the Euphrates Cyprian , Thalis, Theodosios, Theon the Younger, Iketas, Hipparchus, Kallisthenis, Kleomidis, Kalippos the Cyzicus, Konon the Samian, Meton, Xenophanes, Oinopidis, Plato (in “Timaeus”), Proclus, Ptolemy Claudius, Synesius of Cyrene, Sosigenes, Timocharis, Hypatia, Fainos, Philip the Opuntius.

Ancient Greek geographers

Agatharchidis, Agathymeros, Anaximandros, Artemidoros, Demokritos, Dikaiarchos, Ekataios, Eratosthenis, Evdoxos, Theofrastos, Klaudios, Marinos, Nearchos, Pausimachos Olytikos Othivitiosios, Sithesios Metheidonios, Poseidonios, Ptolemaios Timosthenes.

Ancient Greek ENGINEERS

Archimedes, Viton, Epimachos, Heron, Ktisivios, Ptolemy, Filon.

Ancent Greek DOCTORS - God of Medicine - MEDICAL PHILOSOPHERS

Avas, Agathinos, Agnodiki, Athinaios, Athinippos, Aigimios, Aigli (daughter of Asklipiou), Egyptian, Aeneios, Akeso (daughter of Asklipiou), Alexanoras, Alkamenis, Alkmaion, Amydos Ostylios, Andreas, doctor of medicine, Anaxago Apollonides, Apollonius, Apollo (god, father of the god of Medicine Asklipiou), Aretaios, Aristotle, Archigenes, Ariston, Archagathos, Asklipiadis the Prusaeus, Asklipios (god of medicine), Bacchion, Galinos, Glaukias, Gnossidikos, Gorgasos, Dardanos, Dexippos, Dimitrios, Dimokidis, Dimokritos (philosopher), Dievchis, Dioklis, Dioikimos, Erasmiklis Euseblis, Dioscoridis, Dracon , Evinoras, Eustochios, Zenon the anatomist, Heraclides, Herodikos, Herodotus, Herophilos, Themison the Laodicean, Thessalos, Theodoros, Thrasimachos, Iaso (Asclepius’ daughter), Ikesios, Ikesios, Hippocrates, Hippolochus, Hippolochus, Callianax, Calligraphy, Calligrapher, Calligrapher Asklipiou, Melambous, Melanthios, Menekratis, Minodotos, Minodoros, Minokritos, Mnimon, Mnisitheos, Mnisimachos, Nevros, Nikandros, Nikitas, Nikomachos, Ninyas, Nousinios, Xenofontas of Koos, Ortagoras, Palladios, Panakeia (daughter of Asklipious), Petronas, Pittalos, Pleistonikos, Podaleirios, Polemokratis, Polykleitos, Polykritos, Praxagoras, Pythagoras (philosopher), Pythoklis, Portaimotos, Typhotos, Sfos, Roufos, Serapion or Theophrastus (father of botany), Health (daughter of Asclepius), Phaetas, Philoxenis, Filinos, Filoumenos, Filistion, Filotimos, Chrysis, Chrysippos.

Ancent Greek PHILOSOPHERS

Anaximander, Anaximenes, Thalis, Xenophanes, Parmenides, Zenon, Melissos, Democritus, Leucippus. Anaxagoras, Archelaus, Diogenes, Empedocles, Heraclitus, Pythagoras.

SOFISTs

Antiphon, Gorgias, Thrasymachos, Ippias, Prodikos, Protagoras.

DOCTORS

Alkmaion, Dimokidis, Herodikos, Hippocrates.

Pythagoreans

Pythagoras’ father was Mnisarchos, his mother Pythais, his wife Theano, his son Arimnistos or, according to others, Tilavgis and his daughters Myia and Arignoti (or Aishara).

Avaris, Avrotelis, Ageas, Ageladas, Agisidamos, Agisarchos, Agylos, Athamas, Athosion, Aigon, Aitios, Aimon, Aeneas, Akmidas, Akousiladas, Aliochos, Alkias, Alkitimathos, Aristimedis Antigenis Angethionis Andis, Alopekos Arkeas, Aristokleidas, Aristocratis, Aristomenis, Aristangelos, Aristeas, Arkeas, Archemachos, Archippos, Archytas, Aristippos, Aritos, Asteas, Astylos, Avtocharidas, Vathilaos, Vouthiros, Vouthos or Vouthios, Voulagoras, Vrontinos, Vryas, Vryson, Glykinos, Gyttios, Dakidas, Damoklis, Damotagis, Damarmenos, Deinocratis, Dikonikon Dimonikis, Dikitheos, Deinarchos, Dimosthes Dymas, Iriskos, Ekfantos, Elandros, Elikon,

Elorippos, Elloris, Empedoklis, Empedos, Enandros, Endios, Episylos, Epifron, Epicharmos, Eratos, Estiaios, Evandros, Evanor, Evdikos, Evelthon, Evetis, Evthosion, Efthyklis, Efthynos, Efthynous, Evmiros, Evrykratis, Evrymedon, Evrytos, Evryfimos, Efimos, Echekratis, Zalevkos, Zamolxis, Zopyros, Theodoros, Thrasseos, Thrasydamos, Thrasymidis, Thimaridas, Ikkos, Ipparchidis, Ippasos, Ipparchidis, Ippomedon, Ipposthenis, Ippostratos, Hippon, Italianos, Ionas Eleonis, Oleanieronoleidonas, Klyvanrotos, Kallivrotos, Karafrot Kleon, Kranos, Kriton, Kalais, Keramvos, Lakritos, Lakon, Lafaon, Leontes, Leo, Leptinis, Leokidis, Leanax, Leofron, Leokritos, Leokidis, Lithagos, Lykon, Lyramnos, Lysiadis, Lysivios, Mallion, Melisias, Melanippos, Melissos, Menestor, Menon, Metopos, Meton, Miltiadis, Milon, Mimnomachos, Mnisinokitosdistos, Xaeae Nain, Millias Xenophanes, Xenofantis, Xenophilos, Xentas, Xenon, Odios, Okkelos, Okkilos, Onatas, Onatos, Orestadas, Oresandros, Opsimos, Paktion, Parmenidis, Parmiskos, Peisikratis, Peisirrodos, Poliadis, Polemarchos, Polykleitos, Polyktor, Polymnastos, Proklis, Consul, Consul, Proros, Ptolemaios, Pythodoros, Pyrron, Rixivios, Rodippos, Sthenonidas, Sillos, Simos, Smilias, Stratios, Sosthenis, Sostistratos, Sostratios, Timisianax, Timosthenes, Timaris, Timasios, Timaios, Timaretos, Tyrsinos, Faidon, Fainikios Filiukidis, Fidon, Filotamos Charondas, Cheilas or Hilas, Chrysippos, Okelos.

WOMEN PHILOSOPHERS

Avrotelia, Vavelyka, Vitali, Voio, Vryo, Ekkelo, Echekratia, Theano, Kleaichma, Kratisiklia, Lasthenia, Mia, Nistheadousa, Okkelo, Peisirrodi, Tymyla, Tyrsinnis, Filtis, Hilonis.

NEOPythagoreans

Apollonius the Tyanean, the orator Philostratus who wrote his biography, Moderatos, Nikomachos and Nouminios.

SOCRATES PHILOSOPHERS

Aeschinis, Alexinos, Annikeris, Antisthenis, Antipatros, Ariti, Diodoros, Evvolidis, Euclides, Evimeros, Igisias, Theodoros, Menedimos, Xenophon, Pleistanos, Platon Stilpon, Faidon

PLATO PHILOSOPHERS

Athinaios, Aidesios, Aidesia, Albinos, Ammonius, Ammonios Sakkas, Amelios, Andronikos o Rodios, Antiochos, Apoulios, Aristonimos, Arkesilaos, Arpokration, Asklipiodotos, Attikos, Gaios, Damaskios, Diogenis, Dexippos, Dion, Elikon, Hermias, Ermias, Erennios, Eulalios, Eunapios, Eusebius, Efraios, Evandros, Eudoxus, Evdoros, Igisinos, Igias, Iraklidis o Pontikos, Theaititos, Themistios, Theodoros, Thrasyllos, Theon, Hierocles, Julian, Isidore, Iamblichus, Carneadis, Kleitomachos, Krantor, Kronios, Kassios Logginos, Kelsos, Lakidis, Marinos, Maximos, Menaichmos, Nouminios, Xenocratis, Olympiadoros, Plutarch (son of Nestorius), Plutarch (student of Ammonius), Plotinus, Polemon, Porphyrios, Priskianos, Proklos, Seviros, Simblikios, Speusippos, Syrianos, Sopatros, Tilikleas, Timotheos, Ypatia (daughter of the mathematician Theon who was killed by the furious Christian mob that kept her alive), Filistion, Filippos o Opountios, Philon, Havrias, Chrysanthios, Origenis.

SKEPTIC PHILOSOPHERS

Agrippa, Aeneididimos, Evvoulos, Euphranor, Heraclides, Nafsifanis, Ptolemaios, Pyrronas, Sarpidonas, Sextos the empiricist, Timonas, Favorinos.

ABSTRACT PHILOSOPHERS

Alexander the Apostate, Anatolios, Andronikos the Rhodian, Aristocles, Aristoxenos, Ariston, Galinos (doctor), Dimitrios the Falireus, Dikaiarchos, Ermippos, Evdimos the Rhodian, Themistis., Theophrastus, Claudius Ptolemy (astronomer), Clearchus, Critolas, Wolves, Straton, Soti, Fania or Phenia. Straton was influenced by Aristarchus the Samian (who discovered the heliocentric system), Archimedes through Aristarchus, Eratosthenes who wrote the geodetic surveys of Straton, the engineer Ktisivios and the doctor Fascistratos.

STOIC PHILOSOPHERS

Alexander the Apostate, Anatolios, Andronikos the Rhodian, Aristocles, Aristoxenos, Ariston, Galinos (doctor), Dimitrios the Falireus, Dikaiarchos, Ermippos, Evdimos the Rhodian, Themistis., Theophrastus, Claudius Ptolemy (astronomer), Clearchus, Critolas, Wolves, Straton, Soti, Fania or Phenia. Straton was influenced by Aristarchus the Samian (who discovered the heliocentric system), Archimedes through Aristarchus, Eratosthenes who wrote the geodetic surveys of Straton, the engineer Ktisivios and the doctor Fascistratos.

Epicureans

Apollodoros, Vion (hedonistic cynic), Dimitrios, Dimonax, Diogenianos, Diogenis, Dion, Hermarchos,, Zenon, Theagenis, Kerkidas (hedonistic cynic), Kolotos, Kratis, Leonidas (hedonistic cynic), Loukritios, Meleagros (hedonistic cynic), Menedemos (hedonistic cynic), Menippos, Mitrodoros, Oinomaos, Horatios, Peregrinos (Capital), Plotina (wife of Trajan), Polyaenos, Polymintos, Idontikos, Poseidonus Cynus , Phaedrus, Philonidis, Philodimos, Finikas (hedonistic cynic).

Naval Commanders

Agathostratos, Agisandridas, Agisimvrotos, Akesimbrovtos, Anaxivios, Aristeus, Aristonymos, Asonidis, Deiniadas, Evnomos, Iripipidas, Thrasymilidas, Ierax, Ierophon, Ierikiokiomidiopidios, Lapikratidas Kallikptidas, Kleipradis Patroclus, Pigris, Warlord, Polis, Praxinos, Prainos, Proteas, Stesiklis, Socrates, Timanor, Philoklis, Haireas, Hariklis, Harminos.

Military Strategists

Avreas, Agasimos, Aggaios, Agisippidis, Agitas, Aimnistos, Athinoklis, Aithidas, Ailianos, Alexiklis, Amistris, Amyntas, Anaxippos, Anion, Antiklis, Antipatros, Aratos, Aristeas, Aristovoulos, Aristogenis, Aristoklis, Aristocratis, Aristomenis, Aristofantos, Arpalos, Arhestratos, Asopodoros, Attalos, Avtoleon, Valagros, Vrasidas, Gylippos, Daifantos, Derkylidas, Dimainetos, Dimodokos, Dimofilos, Ditrefis, Diomedes, Diopeithis, Difridas, Elixos, Epamineondas, Epikydidas, Epitadas, Erasinidis, Erigios, Ermokratis, Ermofantos, Ermon, Eteonikos, Evainotos, Evalas, Evalkidis, Evvoulos, Evetion, Efthikratis, Efklis, Efktimon, Evmaios, Eumachos, Evmenis, Evryalos, Evryanax,

Evryviadis, Evridamas, Evridamos, Effamidas, Igisandridas, Igisandros, Themistoklis, Thiramenis, Thivron, Thrasyllos, Thymaharis, Ipponikos, Ipponoidas, Isokratis, Ishagoras, Ifikratis, Kallimachos, Kimon, Klearchos, Kleomidis, Kleofon, Koinos, Konon, Kottyfos, Krateros, Kritolaos, Lachis, Leagros, Leontatos, Leontiadis, Leokratis, Leon, Leosthenis, Lysimachos, Mantitheos, Melanthios, Melissandros, Menedimos, Menis, Migdon, Miltiadis, Minasippos, Myronidis, Nafklis, Nafsiklis, Neoptolemos, Nikanor, Nikostratos, Xanthiklis, Xanthippos, Xenoklis, Xenophon, Onomaklis, Parmenion, Pasitelidas, Pasion, Pausanias, Pachis, Pelopidas, Penthylos, Perdikas, Perigenis, Pleistainos, Polyanthis, Polyarchos, Polyviadis, Polyspermon, Polystratos, Polytropos, Polyfron, Protomachos, Pyrrias, Skironidis, Smikris, Sofainetos, Stasanor, Stisilaos, Stravax, Stratoklis, Socratis, Sopolis, Tavrio, Teleutas, Temasion, Tlipolemos, Tolmidis, Falakos, Fanomachos, Fanosthenis, Filisios, Filokratis, Filopoimin, Filotas, Formion, Fryniskos, Grynon, Fokion, Haris, Haridimos, Chirisofos.

Athletes

Agisimachos, Androleos, Voutas, Damasias, Damoxenos, Dasmon, Diopobos, Epikradios, Evvotas, Evvotas, Efthynos, Eftychidas, Herodikos, Theagenis, Kleandros, Krison, Klymmas, Polymia, Orikos, Milon, Nikodoros, Xandros Sophilos, Timainetos, Ypsiklis, Haireas.

Greek Olympians

Agemachos, Agimon, Agisias, Agisidamas, Ainitos, Aesypos, Akesilaos, Alexivios, Androsthenis, Aristokleidas, Astylos, Asopichos, Damarchos, Deinis, Dioxippos, Doryttimotos, Ertervlis, Epikour Eftos Applicable, Ephoudius, Theognitos, Theochristos, Thrasis, Ieronymos, Ipposthenis, Kapros, Kleitomachos, Kleogenis, Kyniskos, Lavax, Lastratidas, Leontiskos, Marion, Melisias, Meneptolemos, Nelaidas, Nikasylos, Xenodamos, Xenodokos, Xenophon, Oivotas, Pantarkis, Pataikos, Peisidoros, Politis, Polymfythios Siovithios, Prothalis, Protolaos, Protomanis, Sodamas, Tavrosthenis, Telemachos, Ismon, Ferenikos, Ferias, Filitas, Filinos, Philon, Frastor, Frikias, Phrynon, Harinos, Harmidis.

Dactyls (healing magicians)

Akmon, Arkesidas, Damnameneus, Epimedis, Hercules, Iasos, Kelsis, Paionaios.

Amazons

Aegli, Antiope, Evandra, Evryvia, Hippolytus, Ifinomi, Melanippi, Molpadia, Otri, Penthesilea, Smyrna, Phoebe.

Centaurs

Anchios, Aritos, Dimoleon, Dorylaos, Sryalos, Evrynomos, Evrition, Klanis, Mimas, Nestos, Ureios, Petraios, Pefkeidis, Roikos, Ylaios, Folos, Chiron.

Greek mythology

TITANES (Children of Heaven and Earth of the first Divine Couple)

MEN: Iapetos, Keios, Kreios, Kronos, Yperion, Oceanos. WOMEN: Thea, Themis, Mnemosine, Tethys, Rhea, Phoebe, Vriareos, Kottos, Gyis.

CYCLOPES: Vrontis, Steropis, Argis.

GIANTS: Agrios, Alcyoneus, Gratian, Egelados, Nightmare, Evrytos, Thoon, Hippolytus, Clytus, Pallas, Polyvotis, Porphyrion, Typhoea.

WATER DEITIES: Ocean Nymphs: Admiti, Akasti, Amfiro, Asia, Galaxavri, Dioni, Dorida, Evdori, Evrynomi, Europe, Zevxo, Electra, Thoi, Idia, Ippo, Ianeira, Ianthi, Kallirroi, Kalypso, Kerkiis, Klimeni, Klytia, Menastho, Milovisis, Mitis, Xanthi, Ourania, Pasithoi, Peitho, Persisi, Petraia, Plixavri, Plouto, Polydori, Prymno, Rodia, Styga., Telesto, Tychi, Chrysiis, Okyrroi.

NEREIDS: Agavei, Aktai, Alia, Alimidi, Amfitriti, Avtonoi, Galatia, Galini, Glafki, Glaukonomi, Dynameni, Dorida, Doto, Erato, Evagori, (Evarni), Evdora, Efkranti, Evlimeni, Euniki, Evpobi, Iioni, Themisto, Thetis, Thoi, Ippothoi, Ipponoi, Kymatoligi, Kymodoki, Kymothoi, Kymo, Laomedeia, Liagori, Lysianassa, Meliti, Menippi, Nimertis, Nisai, Niso, Panopia, Pasithea, Ploto, Polynoi, Pontoporia, Pronoi, First Instance, Proto, Sao, Spio, Ferousa, Psamathi.

Apollodorus mentions 45 Nereids and different names: Diro, Dioni, Eumolpi, Ianeira, Ioni, Kalypso, Kito, Kranto, Limnoreia, Nafsithhoi, Neomiris, Plixavra, Polynomi and Pontomedousa.

Daughters of Zeus and the oceanic Evrynomis:

Aglaia, Efrosini and Thalia. Homer also mentions Pasithea. Still others mention Peitho and Pasithea or Klita and Faenna (in Sparta) or Hegemony and Avxo or Thalo, Avxo and Karpo (in Athens).

THE SINGLE MUSES (daughters of Zeus and the Titanic Mnemosine)

Klio (Muse of History), Efterpi (protector of the double flute), Thalia (at the beginning of Voukolian poetry and later of Comedy), Melpomeni (of Tragedy), Terpsichore (of Lyric poetry), Erato (of Erotic poetry (Poly)), Poly represents the quality of learning and remembrance, but in Roman times it became the Muse of Mimicry and Pantomime), Urania (of Astronomy) and Calliope (of Epic poetry and eloquence).

THE THREE MOIRES (Daughters of Zeus and Titanida Themida, personification of Justice),

Klotho, who represents the Present, Lachesis, who represents the Future and Atropos, who represents the Past.

THE SEVEN PLEIADES (Daughters of Zeus or Atlanta and Oceania Plioionis).

Maia, Taygeti, Electra, Steropi, Kelaino, Alkinoi and Meropi.

ARGONAUTS

Agkaios (of Lykourgos), Admitos (of Feritos), Akastos (of Pelion), Aktor (of Ispasos), Amfiaraos (of Oikli), Argos (of Frixos), Askalafos and Ialmenos (of Aris), Asterios (of Komitos), Atalantis (of Schoineos), Avgeas (of Helios), Autolykos (of Hermes), Voutis (of Teleontos), Erfinos (of Poseidon), Evryalos (of Mikisteas), Evrytos (of Hermes), Efimos (of Poseidon), Zetis and Calais (of the North), Hercules (of Zeus), Theseus (Aegeas), Idas and Lygaios (Aphareas), Ifiklis (Navavlou), Ifiklos (Thestiou), Keineas (Koronou), Kastor and Polydefkis (Zeus with Leda), Kifas (Aleou), Laertis (Arkeisiou), Meleagros (Oinea), Menoutios (‘Actor), Orpheus (of Oiagros), Palaimon (Hepheastion the Aetolian), (Nilea), Poias (Thaymakou), Polyfimos (Eleatou), Telamon and Pileas (Aiakou), Tifis (Agniou) and Fanos and Stafylos (Dionysos).

PELASGIANS

Ankyora, Aegean, Aimona, Akondi, Alifiro, Arpalea, Arpalyko, Archevati, Voukoliona, Genetora, Elika, Evaimona, Eumiti, Evmona, Zoklea, Ireaea, Thesprotontaio, Lithonino, Kinthos, Kautyro, Karterona , Lykio, Mainalo, Makarea, Makedno, Mantinea, Melainea, Mikistea, Nyktimo, Oinotro, Oplea, Orchomeno, Pallanta, Pefketio, Platona, Policho, Porthea, Porthyosio, Ftasaea, Ftyfalo, Tilevo.

50 DANAIDES (daughters of Danaus, sons of Velos)

Agave, Adianti, Aditi, Aktaia, Amymoni, Anaxivia, Anthyleia, Asteria, Automati, Autonoi, Vryki, Glauki, Glaukippi, Gorgi, Gorgophoni, Dioxippi, Dorion (Dora), Erato, Evippi, Evridiki, Electra, Theano, Hippodameia, Hippodike, Hippomedusa. Ifimedousa, Kallidiki, Kelaino, Kliti, Kleodora, Kleopatra, Mnistra, Nilo, Oimi, Pirini, Podarki, Pelargi, Rodi, Rodia, Stheneli, Skai, Stygni, Yperippi, Ypermnistra, Farti, Chrysippi, Okypeti.

THE 50 SONS OF THE EGYPT WHO WERE KILLED FROM THE 50 DANAIDS

Agaptolemos, Aginor, Aegios, Egypt, Alkis, Alkminor, Arvilos, Argios, Archelaos, Vousiris, Vromios, Daifron, Diokokrystis, Dryas, Egelados, Ermos, Evridamas, Evrylochos, Efchinor, Idas, Idmon, Imbros, Hippocrates, Hippocrates, Hippolytus, Istros, Kerketis, Kisseus, Kleitos, Lambos, Lixos, Lygeas, Lykos, Menalkis, Menemachos, Oineas, Pandion, Peristhenis, Perifas, Polyktor, Potamon, Proteas, Sthenelos, Ypervios, Fantis, Haitos, Chalkodon, Chthonios, Chrysippos.

THE 50 THESPIADES

Aglaia, Aischriis, Antheia, Anthippi, Antiopi, Argeli, Asopis, Elachia, Elikonis, Epilais, Erato, Erythra, Evia, Evvoti, Evryvia, Evryopi, Evripili, Evriteli, Isichia, Ioni, Ippokrati, Ifis, Kalamitis, Kapili, Kerthi, Laothoi, Klytippi, Lysi, Lysidiki, Lysippi, Marsi, Menippida, Milini, Niki, Nikippi, Xanthis, Olympouusa, Orei, Panopi, Patro, Praxithea, Prokris, Pyrrippi, Stratoniki, Telogora, Tifisi, Toxokrati, Filiis and Chrysis.

THE SONS OF HERACLES

Alokratis, Alopios, Amistrios, Antiadis, Antileon, Antimachos, Antifos, Archedikos, Archemachos, Astyanax, Astyvias, Atromos, Voukolos, Vouleas, Dynastis, Entelidis, Erasippos, Eumidis, Evrykapys, Evripylos, Evrytos, Threpsippas, Ixalos, Iovis, Ippes, Ippodromos, Ippozygos, Ippotos, Keleustantanor, Kleolaos, Creon, Laomedon, Laomenis, Lefkipos, Lefkonis, Lygaios, Lykourgos, Mentor, Nifos, Nikodromos, Oistrovlis, Olympus, Omolippos, Onisippos, Patroklos, Polylaos, Telis, Terpsikratis, Tigasis, Falias.

OTHER CHILDREN OF HERACLES

From Megara, Dimikoon, Tirimachos and Kreontiadis. From Dianeira, Glinos, Ktisippos, Oniitis and Illos. From Omphali, Angelaos. From the daughter of Euripylos Chalkiopis, Thessalos. From his daughter Augeia Epikasti, Thestalos.

MANTO(S)

Amphiaraos, Amphilochus, Amphilitos, Anios, Arixion, Aristandros, Aristeas, Artemidoros, Astyfilos, Achaikaros, Vakis, Galevsi Galeos (Galeotai family of fortune tellers in Sicily), Difonos, Dimofon, Dioklis, Diopeithis, Elenos, Ennomos, Epivolos, Epimenidis, Efthyfron, Euclides, Euklos, Evryklis, Effrantidis, Herophytos, Thalitas, Theainetos, Themisteas, Theoklos, Theoklymenos, Thaymantis, Theonoi, Thuriomantis, Iamos (Iamidai family of fortune tellers in Ilida), Idmon, Ieroklis, Ippomachos, Kallias, Kalchas, Karnos, Kassandra, Kleandros, Kleomidis, Klytiadis (Klytiadai, genus of fortune tellers, descendants of Klytios, descendant of Amphiaraos), Lampon, Lysistratos (usufructuary), Mantios, Manto, Megisteas, Melambodas, Melanippi (daughter of Chiron), Melissagora, Mopsos, Onomakritos, Orthagoras, Ofionevs, Peithagoras, Peripoltas, Polyidos, Polyfeidis, Silanos, Skiros, Stilvidis, Tiresias, Tellias (Teliadai family of fortune tellers in Ilida), Tilemos, Tissamenos, Tomori (priests of the oracle of Dodoni), Trophonios, Phineus, Ferekidis the Syrian, Frasios, Charimenis.

FULL LIST OF ANCIENT GREEK NAMES OF GOD, HERO AND PERSONS

Avaris, Avas, Avlavios, Avreas, Avrotelis, Avron, Avronyhos, Avydinos, Agatharchidas, Agatharchos, Agathymeros, Agathinos, Agathoboulos, Agathodaimon, Agathoklis, Agathosthenis, Agathostratos, Agathothithos, Agathyllos, Agathyrnos, Agathyrsos, Agathon, Agathonymos, Agaios, Agakleis, Agamemnon, Agamidis, Aganos, Agapaios, Agapinor, Agaptolemos, Agasthenis, Agasias, Agasiklis, Agassimenis, Agasimos, Agassamenos, Agastrophos, Agavos, Aggaios, Aggelion, Agenidas, Ageas, Ageladas, Agelaos, Agelos, Agelochos, Agemachos, Agestratos, Agimon, Aginor, Agisandros, Agisias, Agisidamos, Agisilaos, Agisilochos, Agisimachos, Agisimvros, Agisipolis, Agisippidas, Agisistratos, Agitos, Agis, Agion, Agkaios, Agior, Aglaion, Aglao Kreon, Aglaopis, Aglaos, Aglaosthenis, Aglaofamos, Aglaofon, Agnaptos, Agniadis, Agnias, Agnodoros, Agnosthemis, Agnoklis, Agnophilos, Agnon, Agnonidis, Agoneas, Agoraklis, Agorakritos, Agnodoros, Agnosthemis, Agnoklis, Agnophilos, Agnon, Agnonidis, Agonias, Agoraklis, Agorakritos,

Agylaios, Agyrios, Anchialos, Agchimolios, Anchios, Anchipylos, Anchisis, Adaios, Adamantios, Adeas, Adeimantos, Adiatomos, Admitos, Adrastos, Adonis, Aethlios, Aimnistos, Aerias, Aeropos, Aetios, Aetion, Aitis, Athamas, Athambilos, Atheras, Athinagoras, Athinadas, Athinaios, Athinippos, Athinion, Athinogenis, Athinodoros, Athinoklis, Athinokritos, Athlias, Athosion, Aiakos, Aiani, Aia, Aegean, Aigesti, Aigeus, Aegean, Aegialis, Aegilos, Aegios, Aegisthus, Aegistheas, Aegion, Egypt, Aegon, Aeitis, Aeitius, Aithalidis, Aithidas, Aethikos, Aetiolas, Aethion, Aithos, Ailianos, Aimonios, Aimos, Aimon, Aineas, Aenetos, Aeneas, Aeneas, Aeneos, Aeneus, Aeneid, Ainiadis, Enikos, Ainitos, Aixon, Aeolos, Aipytos, Aesakos, Aisanias, Aisimos, Aesios, Aesion, Aisonas, Aesypos, Aescheas, Aeschinis, Aeschylus, Aeson, Aesop, Aetolos, Akadimos, Akamas, Akanthos, Akarion, Akastos, Akakitos, Akamas, Akanthos, Akarnan, Akelis, Akesias, Akesidas, Akesilaos, Akesimbrotos, Akestodoros, Akestor, Akiratos, Akonteus, Akondis, Akoumenos, Akousilaos, Akragas, Akrias, Akrisios, Akrokomos, Akroneos, Akrotatos, Akron, Aktaios, Aktaion, Aktis, Aktor, Alalkomenis, Alastor, Alevion, Alexenor, Alektor, Electryon, Alexandros, Aleksanor, Alexarchos, Alexiaris, Alexias, Alexivios, Alexikakos, Alexiklis, Alexinos, Alexion, Alexon, Aleos, Alevas, Alissios, Althaimenis, Althipos, Alimidis, Alifiros, Alkathos, Alkaios, Alkamenis, Alkandros, Alkanor, Alketas, Alkinor, Alkiviadis, Alkidamas, Alkimedon, Alkimenis, Alkimidis, Alkimos, Alkinoos, Alkis, Alkisthenis, Alkifron, Alkmaion, Alkman, Alkmeon, Alminor, Alkyonevs, Alkon, Almops, Alxion, Alokratis, Alopios, Alikos, Alypitos, Alypios, Alypos, Alyrios, Aloves, Amatheus, Ambrax, Embryon, Amenias, Amenoklis, Amipsias, Amerias, Amestrios, Aminon, Amistrios, Amiantos, Aminias, Ammeas, Amianos, Ammonios, Ammopharetos, Amopaon, Ambykos, Abyx, Amythaon, Amyklas, Amykos, Amynandros, Amynias, Amyntas, Amyntor, Amynon, Amiris, Amfiris, Amfialos, Amfianax, Amfiaraos, Amfias, Amfidamas, Amfidikos, Amphidorus, Amphitheimus, Amphitheus, Amphiklis, Amphiclos, Amphikratis, Amphitryon, Amphilochus, Amphilitos, Amphimarus, Amphimachos, Amphimedon, Amphimnistos, Amphineus, Amphinomos, Amfios, Amfissos, Ampistratos, Amphitryon, Amphion, Both, Amythaon, Amyklas, Amykos, Amyntas, Amyntor, Anakreon, Anaktor, Anaxagoras, Anakandridis, Anaxandros, Anaxarchos, Anaxivios, Anaxidamos, Anaxis, Anaxikratis, Anaxilaos, Anaximandros, Anaximenis, Anaxinos, Anaxippos, Anapias, Andis, Andokidis, Andraimon, Andreas, Andreus, Androgeos, Andromas, Androkleida, Androklis, Androklos, Androkratis, Androkydis, Androleos, Andromachos, Andromedis, Andromenis, Androsthenis, Androtion, Anthas, Antheas, Anthemion, Antthermos, Anthippos, Anigros, Anikitos, Anios ,, Anikkeris, Anippos, Antagoras, Antaios, Antalkidas, Anteas, Antias, Anderos, Antinor, Antiadis, Antigenis, Antigonos, Antidotos, Antidoros, Opposite, Antiklis, Antileon, Antilochos, Antimachos, Antimenis, Antimnistos, Antimiros, Antinous, Antiochis, Antipatros, Antisthenis, Antifanis, Antifas, Antifatis, Antifimos, Antifilos, Antifos, Antifon, Anticharis, Anytos, Anogon, Axionikos, Axiochos, Apion, Apollodoros, Apollokratis, Apollofanis, Apollonidis, Apollonios, Apollon, Arakos, Araros, Aras, Aratos, Arvilos, Argaios, Argalos, Argennos, Argestis, Argis, Argos, Ardalos, Aresias, Arestor, Aretaios, Aretaon, Arres, Arithios, Ariilikos, Arios, Aritos, Aris, Arideos, Arimnis, Aristangelos, Aristagoras, Aristainetos, Aristaios, Aristandros, Aristarchos, Aristas, Aristeas, Aristides, Aristeus, Aristippos, Aristion, Aristoboulos, Aristogeiton, Aristogenes, Aristodemus, Aristodicus, Aristocles, Aristocrat, Aristocritus, Aristotle, Aristotle, Aristomachos, Aristomenis, Aristomidis, Aristomnistos, Aristonikos, Aristonos, Aristoxenos, Aristotle, Aristos, Aristotimos, Aristophanes, Aristophanos, Aristophilos, Aristophon, Aristonymos, Ariston, Ariffradis, Arifron, Arion, Arkas, Arkeas, Arkeisios, Arkesilaos, Arktos, Armatidis, Armodios, Armokyidis, Arpalos, Arpalykos, Arrianos, Arrias, Arrivaios, Arrivas, Arsinos, Artemidoros, Artylas, Arrymbas, Arysis, Arytos, Archagathos, Archogoras, Archandros, Archevatis, Archevoukos, Archedimos, Archdeacon, Archelaus, Archilochus, Aghemachos, Archemoros, Archeptolemos, Arhestratos, Archetimos, Archias, Archivios, Archidamos, Archidimidis, Archilochos, Archimedes, Archinos, Archippos, Architelis, Archytas, Archonides, Aesios, Askalafos, Askanios, Asklipiodoros, Asklipios, Asteas, Asteios, Asterios, Asterion, Asteropaios, Astir, Astraios, Astyalos, Astyanax, Astyvias, Astygonos, Astydamas, Astylos, Astymachos, Astynomos, Astynomos, Astyochos, Asonidis, Asopidis, Asopios, Asopichos, Asopodoros, Asopolaos, Atarvis, Atlas, Atlitis, Atreus, Atromitos, Atromos, Atron, Attaginos, Attalos, Attis, Atymnios, Avas, Avgeias, Avson, Avtesion, Autodoros, Avtoklis, Autolaos, Avtoleon, Autolikos, Automedon, Automenis, Autonomous, Autosthenes, Autocharidas, Afareus, Afeidas, Afthonios, Achaikaros, Achaios, Achilleus, Asefion.

Vavrias, Vathyrtas, Vavys, Vathippos, Vathiklis, Vathilaos, Vathon, Vaios (Vaios), Vakis, Vakhis, Vakchylidis, Valagros, Vargylos, Vattos, Vaton, Velleros, Vellerefontis, Veris, Betion, Vianor, Vias, Bithynos, Vithis, Vikelos, Vitos, Viton, Vion, Vilos, Vlepaios, Vlysson, Voithos, Voios, Voiskos, Voreas, Voudios, Vouthiros, Vouthios, Voukolion, Voukilos, Voukolos, Voulagoras, Voulevs Voulis, Vounos, Voutas, Voutis, Vrasidas, Vrasilas, Vravron, Vrentos, Vrettis, Vryaxis, Vriareos, Vroseus, Vrontinos, Vroteas, Vryaxis, Vryas, Vryson, Vyzinos, Vykelos, Vykkon, Voros.

Galatis, Galaton, Galevs, Galinos, Ganymedis, Garamas, Gavanis, Gelanor, Gelonos, Geminos, Genetor, Gerastos, Geranor, Gerin, Gigon, Gillos, Glauketis, Glaukias, Glaukidis, Glaukippos, Glaukios, Glafkos, Glaukon, Glineus, Glinos, Glykinos, Glykon, Gnisippos, Gnosidimos, Gougylos, Gonatas, Gorgasos, Gorgias, Gorgion, Gorgothionas, Gorgos, Gorgython, Gorgopas, Gordys, Gration, Gryllos, Grynos, Grittos, Gygis, Gyis, Gygis, Gylippos, Gyridas, Gyrton.

Daedalion, Daidalos, Daithos, Daimenis, Dais, Daifantos, Daifron, Damagitos, Damagon, Damaratos, Damarmenos, Damarchos, Damas, Damasias, Damasithymos, Damasippos, Damasistratos, Damasichthon, Damaskos, Damastor, Dameon, Damithalis, Damindas, Damnameneus, Damnippos, Damitas, Damokleida, Damoklis, Damoxenos, Damostratos, Damotagis, Damotimos, Damofilos, Damofon, Damyllos, Damysos, Damon, Danaos, Daochos, Dardanos, Daris, Daskylos, Dasmon, Davnos, Dafnis, Dafnos, Dinaarchos, Deiniadas, Deinias, Deinis, Deinocratis, Deinolochos, Deinomachos, Deinomenis, Deinostratos, Deinon, Dekellos, Dexemenos, Dexiadis, Dexitheos, Dexippos, Dexifanis, Derdas, Derdenis, Derkylidas, Derkyllos, Derkynos, Defkalidis, Defkalion, Diikoon, Deileon, Deilochos, Dimachos, Diiokis, Dionyeus, Diopitis, Diochos, Deipylos, Dipyros, Difontis, Difofos, Dion, Diliadis, Dimagetos, Dimadis, Dimainetos, Dimaratos, Dimeas, Dimitrios, Dimogenis, Dimodokos, Dimokleidis, Dimoklis, Dimokonon, Dimokratis, Dimomelis, Dimokritos, Dimoleon, Dimonikos, Dimopolis, Dimtoptolemos, Dimos, Dimosthenis, Dimostratos, Dimotelis, Dimotion, Dimofantos, Dimofilos, Dimofon, Dimocharis, Dimylos, Dimon, Dimonax, Diritis, Diadoumenos, Diadromis, Diaios, Diakritos, Diaktoridis, Zeus, Gemini, Merchant, Divide, Dinekis, Dietrefis, Dikaiarchos, Dikaiogenis, Dikaioklis, Dikaios, Dikaios, Dikanos, Diktis, Diogenianos, Diogenis, Diognitos, Diodotos, Diodoros, Dioklis, Diokorystis, Diomedon, Diomidis, Diomilos, Diomos ,, Dionysidis, Dionysiklis, Dionysios, Dionysodotos, Dionysodoros, Dionysoklis, Dionysos, Diopeithis, Diopobos, Dios, Dios, Diotimos, Diotrefis, Diofantos, Diochthonas, Dipinos, Dyllos, Difilos, Difridas, Dipsakos, Dion, Dionadas, Dioxippos, Dioris, Dmitor, Doias, Dolichos, Dolopion, Dolops, Dolon, Dontas, Dorkis, Dorikleida, Doryklos, Dorylaos, Douris, Drakontidis, Drakontios, Drakyllos, Drakon, Dromichaitis, Dromokleidis, Dryalos, Dryas, Drymon, Dryops, Dymas, Dyspontios, Dodon, Dorievs, Dorichos, Dorotheos, Doros, Dosiadis, Dotadas, Dotos.

Ethalion, Ekataios, Ekaton, Ekatonymos, Ekvasos, Ekdikos, Ekkritos, Ekpripis, Ekfantos, Elasos, Hector, Elatos, Elatreus, Eleatis, Eleios, Elenos, Eleftherios, Elefthir, Elefinor, Elikon, Elix, Elanikos, Ellanor, Ellin, Elpinor, Elpinis, Elymos, Eloris, Empedocles, Empedos, Emperamos, Empodos, Empylos, Enaisimos, Endios, Enymion, Enikevs, Enipeas, Enomos, Enoudos, Entelidis, Edimos, Enevs, Exainetos, Examyas, Exarchos, Exixestidis, Exikestos, Epamineondas, Epaphos, Epigeus, Epios, Epivolos, Epiratos, Epiritos, Epigenis, Epidamnios, Epidavros, Epithersis, Epikleidas, Epiklis, Epikouros, Epikradios, Epikratis, Epikititos, Epikydis, Epikydidas, Epikomos, Epilaos, Epimenis, Epimenidis, Epimidis, Epimitheus, Episthenes, Epistrofos, Epistor, Epitadas, Epitelidas, Epifron, Epicharis, Epicharmos, Epokillos, Epohos, Epapopeus, Erasinidis, Erasinos, Erasixinos, Erasippos, Erasistratos, Eratokleidis, Eratos, Eratosthenis, Erginos, Ergoklis, Ergotelis, Ergofilos, Eretmeus, Eretrievs, Efthalithalion, Erechtheus, Erivotis, Erigios, Erigon, Eritimos, Erifos, Erichthonios, Ermagora, Ermaionda, Ermapion, Ermeia, Hermes, Hermesianax, Hermesileos, Erminos, Ermippos, Ermogenis, Ermodoros, Ermoklis, Ermokratis, Ermokreon, Ermolaos, Ermolikos, Ermotimos, Ermofantos, Ermon, Ermonax, Erxias, Erxikleidis, Eryalos, Erythras, Erythros, Erymanthos, Erymas, Eryx, Eryxias, Eryximachos, Erixis, Erysichthon, Erythrios, Erytos, Esperos, Eteoklis, Eteoklos, Eteonikos, Eteonevs, Eteonos, Etoimoklis, Etymoklis, Evangelos, Evagis, Evagoras, Evagros, Evathlos, Evaimon, Evainotos, Evaion, Evalas, Evalkis, Evalkidis, Evamerion, Evandros, Evanthis, Evanor, Evarchippos, Evarchos, Evvios, Evvotas, Evvoulevs, Evvoulidis, Evvoulos, Evvotas, Evdaimon, Eudamidas, Eudamippos, Evdane, os, Evdimos, Evdikos, Evdoxos, Evdoros, Evelthon, Evetis, Evetion, Evigoros, Evimeros, Evinios, Evinos, Evinor, Eviris, Efthiros, Efthias, Efthymimos, Efthydikos, Efthiklis, Efthykratis, Efthykritos, Efthimenis, Efthymos, Efthynos, Efthys, Efthyfron, Evippos, Efkadmos, Evkaros, Eukambidas, Euclid, Euclis, Euclos, Eukosmos, Eucratis, Eucritus, Euchemon, Eumathis, Eumathios, Eumeos, Eumachos, Eumeidis, Eumenis, Eumidis, Eumilos, Eumitis, Evmolpos, Evmon, Eunios, Evnikos, Evnomos, Evnostos, Evxanthios, Evxenippos, Efxenos, Evxitheos, Evodeus, Evpidas, Efpalamos, Efpalinos, Eupator, Eupeithis, Eupinitos, Evpolis, Euripides, Evryadis, Evryalos, Evryanax, Evryvatis, Evryvatos, Evryviadis, Evryvios, Evryvatos, Evridamas, Evridamidas, Evridamos, Evridimos, Evrithemis, Evrykapis, Evrykleidis, Evryklis, Evrykratis, Evryleon, Evrylochos, Evrymachos, Evrymedon, Evrimenis, Evrymos, Evrynomos, Evryptolemos, Evripylos, Evripon, Evrysakis, Evrysthenis, Evrystheus, Evrytimos, Evritios, Evrition, Evrytos, Evryfamos, Evryfon, Evropos, Evrotas, Evrops, Efsthenis, Efstochios, Efstrofos, Evsoros, Eftelidas, Eftychis, Eftychidas, Eftychidis, Efafis, Effamidas, Effanis, Efimidis, Efimios, Efimos, Evitis, Efiflitos, Evforvos, Evforion, Efraios, Efrafnor, Efronios, Efron, Evcharidis, Eucharistos, Eucheiros, Efchinor, Evonymos, Evopis, Applied, Ephesus, Horseman, Ephoudius, Echeklis, Echeklos, Echekratis, Echekratidis, Echelas, Echembrotos, Echemos, Echemon, Ehenios, Echepolos, Ehestratos, Echetlos, Echetomidas, Echetos, Echefron, Echios, Echion, Eosforos.

Zalevkos, Zamolxis, Zevxidamos, Zevxidas, Zeuxippos, Zeuxis, Zeus, Zefyros, Zithos, Zilaarchos, Zilas, Zelos, Zeneus, Zinodotos, Zinodoros, Zinothemis, Zinophanis, Zenon, Zitis, Zoilos.

Igeleos, Igelochos, Igemon, Igestratos, Igimon, Igisandros, Igisianax, Igisias, Igisivoulos, Igisiklis, Igisileos, Igisippos, Igisistratos, Igiis, Idylos, Iofon, Ietion, Ionevs, Ileios, Electrion, Iliadis, Elianax, Iliodoros, Ilios, Imathion, Imitheon, Iniopeus, Inops, Ipytos, Ir, Ireivis, Heraclides, Heraklion, Heraklion, Hercules, Heraklion, Eripipida, Herodikos, Herodotus, Herod, Heromenis, Heropythos, Herostratos, Herofantos, Herophilos, Herodas, Herod the Atticus, Herodian, Heron, Hesiod, Isichios, Hepheastion, Hephaestus.

Thalis, Thalitas, Talpios, Thamyra, Thannyra, Tharrix, Tharrops, Thassos, Thavmakos, Thaumas, Theagenidis, Theagenis, Theagis, Theainetos, Theaititos, Thearidas, Thearion, Theasidis, Theiaios, Theiodamas, Theiodas, Thelxion, Themistagoras, Themistios, Themistogenis, Themistoklis, Themison, Theogenis, Theognitos, Theognis, Theodamas, Theodektis, Theodosios, Theodotas, Theodotos, Theodoridis, Theodoros, Theoklis, Theoklos, Theoclymenos, Theokosmos, Theokrinis, Theokritos, Theolitos, Theomandros, Theomistor, Theomnistos, Theoxenos, Theopombos, Theotimos, Theofanis, Theofilos, Theofrastos, Theochristos, Thermon, Thersagoras, Thersandros, Thersilochos, Thersios, Thersippos, Thespios, Thesprotos, Thessalos, Thestalos, Thestios, Thestor, Theon, Theodoros, Thiramenis, Thereus, Thiriklis, Trimarchos, Tirippidis, Thiris, Thiron, Theseus, Tivron, Thoas, Thornax, Thodimos, Thodippos, Thuklis, Thucydides, Thaymantis, Thourimachos, Thuriomantis, Thufanis, Thofrastos, Thourios, Thoon, Thootis, Thrasios, Thrasyalkis, Thrasyvoulos, Thrasydaios, Thrasyklis, Thrasylaos, Thrasyllos, Thrasylochos, Thrasymachos, Thrasymithhis, Thrasymilidas, Thrasymilos, Thrason, Thrasonas, Thrasonidas, Threpsippas, Thiestis, Thymaridis, Thymbris, Thymilos, Thymoklis, Thymocharis, Thymondas, Thyreas, Thyos, Thyreus, Thyrsos, Thorikion.

Iadmon, Iakhos, Ialeos, Ialmenos, Ialysos, Iamvlichos, Iamemenos, Iamos, Iakos, Iapetos, Iapix, Iaisios, Iasion, Iasos, Iason, Iatroklis, Ivykos, Idaios, Ides, Idomenos, Idomeneus, Ierax, Ieroklis, Hieromne, Hierofon, Priest, Ieronymos, Ikateros, Ithakenis, Ithamenis, Ithaca, Ithaca, Icarus, Ikaros, Ikesia, Iketas, Iketas, Iketis, Ikmalios, Iktinos, Iclenos, Iles, Ilioneus, Illyrios, Icleos, Iberios, Imbrios, Imereos, Imerios, Imeysimos, Inachos, Ixalos, Ixion, Iovatis, Ioves, Iokastos, Iolaus, Iofon, Ipps, Ippagoras, Horseriding, Ippocarinos, Ippoarchides, Hippocrates, Horseman, Horseman, Horseriding, Horseriding, Hippodamas, Hippodammos, Hippodromos, Isadas, Isaios, Isandros, Isanthis, Isanor, Isarhos, Isias, Isidoros, Ismaros, Isminios, Isminodoros, Isminos, Isocrates, Isolochos, Isos, Istiaios, Istros, Ishagoras, Ishanos, Ishenos, Ischepolis, Ischolaos, Ishis, Itylos, Itis, Itonos, Iphes, Ifidas, Ificles, Ificlos, Ifikratis, Ifiments, Ifinos, Ifis, Ifition, Ifitos, Iolkios, Ion, Isadas, Isaios, Isandros, Isanthis, Isanor, Isarhos, Isias, Isidoros, Ismaros, Isminios, Isminodoros.

Kanthos, Kavas, Kadmos, Kakos, Kalais, Kalamis, Kalamitis, Kalamitis, Kalas, Kalisios, Kalitor, Kallas, Kalliandis, Kallianax, Kalliarchos, Kalliarchos, Kallikratos, Kallikratidas, Kallimachos, Kallimedon, Kallimorfos, Kallinikos, Kallinos, Kallixenos, Kalipos, Kallisthenis, Kallistonikos, Kallistratos, Kallitelis, Kallifon, Kallon, Kaineas, Kalydnos, Kalydon, Kalchas, Kalchos, Kamiros, Kamilos, Kanachos, Kandalos, Kanthalos, Kantharos, Kantharos, Kapanevs, Kapetos, Kappis, Kapros, Karanos, Kardis, Karmantidis, Carmanor, Carmentis, Karrotos Katreus, Kaustrios, Kafavros, Kafisias, Kevis, Kevrin, Kevrionis, Kekalos, Kekrops, Kelaineus, Kelainos, Keleas, Keleos, Kelefstanor, Keleftor, Kelmis, Keramon, Kerdon, Kerkafos, Kerkestis, Kerkidas, Kerkyon, Kerkops, Kestrinos, Kefalion, Kefalos, Kidalion, Kidodis, Kidon, Kinis, Kiryx, Kytheus, Kifissos, Kifox, Kifes, Kifys Kinadon, Kinaithon, Kineas, Kinisias, Kinyras, Kios, Kissseus, Klanis, Kleagoras, Kleadis, Kleainetos, Kleanax, Kleandridas, Kleandros, Kleanthis, Kleanthis, Kleimanoridis, Kleiratos, Klearatos, Klearetos Kleinagoras, Kleippidis, Klenias, Kleinomachos, Kleippidis, Kleisthenis, Kleitarchos, Kleitelis, Kleitomachos, Kleitos, Kleiton, Kleitor, Kleovis, Kleovoulos, Kleogenis, Kleogenis, Kleomodioleioleio, Kleidamos Kledamos, Kleodimos Kleosthenis, Kleostratos, Kleotimos, Kleofantos, Kleofon, Kleochos, Klevotos, Klevdamos, Klevis, Kleon, Kleonis, Kleonymos, Klison, Klonios, Klymenos, Klysonymos, Klynitos, Klytiodis, Klytios, Klytios Kodros, Koinos, Koios, Kolainos, Kolotis, Komatas, Komitas, Komitis, Komion, Konisalos, Konnidis, Konnos, Konon, Koragos, Korax, Korethon, Korinos, Koriskos, Koryvas, Korydon, Korythos, Koronos, Kottos, Kottyfos, Kotis, Kouris, Koon, Krambis, Kranaos, Krantor, Krataimenis, Krateas, Krateros, Kratis, Kratisiklis, Kratisippidas, Krationfreus, Kratinos, Kratinos, Kratippos Kritheus, Krithon, Kris, Kriassos, Krinagoras, Krinakos, Krinippos, Krios, Krisos, Krison, Kritias, Kritovoulos, Kritodimos, Kritolaidas, Kritolaos, Kriton, Krokitilos, Krototos, Krakato, Kronios, Kronios, Kronos Ktisivios, Ktisiklis, Ktisilaos, Ktisippos, Ktisifon, Kyanippos, Kydia, Kydon, Cycle ys, Kyklon, Kyknos, Kylaravos, Kyllin, Kylon, Kynageiros, Kynaithos, Kynaritos, Kyneas, Kynis, Kyniskos, Kynortas, Kynos, Kynoulkos, Kynouros, Kyno, Kyparissos, Kyrnos, Kyrsilos, Kytheiros, Kypsiros, Kich, Kyfos, Kyfos Kokalos, Komias.

Lavax, Lavas, Lavdakos, Lavotas, Lagetas, Lagos, Ladas, Ladokos, Laerkis, Laertis, Laertios, Laias, Laias, Laios, Lakedaimonios, Lakedaimon, Lakratis, Lakratidas, Lakratidis, Lakriminis, Lakemon, Lakritos, Lakidis, Lakidis Lamios, Lamos, Lampis, Lampichos, Lambos, Lamprias, Lambroklis, Lambromachos, Lambros, Lampon, Lamynthios, Lamfilos, Laogonos, Laogoras, Laodamas, Laodokos, Laothois, Laoponisios, Lassemis, Laomedon, Laomenis Lastratidas, Lasyrtas, Latramis, Lafais, Lafanis, Lafaon, Lafilos, Lacharis, Lachis, Laon, Leagros, Leadis, Leandros, Learchos, Leiodis, Leiokritos, Lelek, Leontatos, Leontes, Leontiadis, Leontiskos, Leontichos, Leontomiskis, Lefstis, Leptinis, Leptinis Letreus, Lefkipos, Lefkolofidis, Lefkos, Lefkon, Lefkopeus, Lefkonis, Lechis, Leovotis, Leogoras, Leodamas, Leodokos, Leokidis, Leokratis, Leokritos, Leokynidis, Lefkiomidis, Leon, Leonidas Leonidas, Leonidis Lithos, Litos, Lebanon, Livon, Ligyron, Lithagos, Likymnios, Limnaios, L hymn, Lindos, Linos, Lixos, Lichas, Lovon, Lygaios, Lygeus, Lykamvas, Lykathos, Lykanthos, Lykaritos, Lykarios, Lykastis, Lycaon, Lykeas, Lykidis, Lykios, Lykis, Lykiskos, Lykomidis, Lykos, Lykourgos, Lykofron, Lyktios, Lyktos, Lykon, Lykopeys, Lykopis, Lykoreus, Lyrnos, Lysagoras, Lysitis Lysikios, Lysithios Lysidris, Lysandros, Lysanros Lysinomos, Lysippos, Lysis, Lysistratos, Lysos, Lyson.

Magnis, Mainalos, Naisadis, Maison, Maion, Makareus, Makarios, Makedonos, Makistos, Makrovios, Malis, Malgis, Malchion, Malchos, Mandroklis, Mantitheos, Mantineus, Mantios, Maximos Marksias, Marinos, Marmos, Marion, Marion Mastor, Matreas, Matris, Matron, Mahatas, Mahaon, Μαχων, Μεγαίνετος, Μεγακλείδης, Μεγακλής, Μεγακρέων, Μεγαλαγυρος, Μεγάλαρτος, Μεγαλοφάνης, Μεγαμήδης, Μεγαπένθης, Μεγαρεύς ,, Μεγαρος, Μεγας, Μεγας, Μεγασθένης, Μεγης , Mekiadis, Meilanion, Melangros, Melaineus, Melamnidas, Melambos, Melambous, Melambgos, Melanes, Melantheus, Melanthios, Melanthos, Melanippos, Melanion, Melandas, Melantis, Melanopos, Melas, Meleagros, Meleas, Meledimos, Melis, Melissagoras, Melissandros, Melissias, Melissippos, Melikertis, Melissandros, Melissias, Melisson Melissonis, Melissos, Melissos, Meliteus Membliaros, Memnon, Menalkis, Menedaios, Menedimos, Menekleidis, Meneklis, Menekratis, Menekolos, Menelaos, Meneptolemos, Menesaichmos, Menestheus, Menesthis, Menesthios, Menetienios, Menipenos Menenor, Menetor, Menether, Meneche Mermeros, Mermon, Messapo, Metavos, Metagenis, Metalkis, Metopos, Meton, Midios, Midokos, Midos, Midosadis, Midon, Mikiskedas, Milovios, Minogenis, Minodotos, Minodoros, Minofanis, Minofilos, Mirionis, Mistor, Mitiochos, Mitichos, Miticho, Mition, Mitras, Mitrovios, Mitrodoros, Mitrokiklis Mikikos, Migdon, Migdon, Mimos, Midamos, Midas Mikon, Miltos, Miltas, Miltiadis, Milias, Milon, Mimas, Mimnermos, Mimnomachos, Mindaros, Minyas, Minos, Misgolaidas, Misgolas, Misinos, Mytis, Mnasalkas, Mnaseas, Mnissigeton, Mnisinos, Mnisippos, Mnason, Mnason, Mnimon, Mnisagoras, Mnisarchos, Mnistheas, Mnisidimos, Mnisitheos, Mnisiklis, Mnisileos, Mnisilochos, Mnisimachos, Mnisiptolemos, Mnisifilos, Moiriadis, Moiris, Moirichos, Moiroklis, Molion, Molombros, Molos, Molossos, Molpis, Molon, Permanent, Morichos, Morsimos, Morson, Morris, Morychos, Morpheus, Moschion, Moschos, Moulios, Mousaios, Mousos, Mousonios, Mopsopos, Mopsos, Mygdon, Mydon, Mycenae, Myis, Mylis, Mylinos, Mylios, Millias, Mynis, Myrmikidis, Myrmidon, Myros, Myrsilos, Myrsos, Myrtilos, Myrtis, Myron, Myronianos, Myronidis, Mys, Myssios, Myskellos, Mysson, Myton, Molos.

Navis, Naxos, Naoklos, Narkaios, Narkissos, Narykidas, Nasamon, Nastas, Nastis, Navolos, Nafkloidas, Nafklis, Nafklos, Navkratis, Nafkidis, Nafkydis, Nafsyikidis, Nafsikis Nafsigenis, Nafsithos Nafsinos, Neachmos, Neanthis, Neanthos, Nearchus, Nevrofonos, Nelaidas, Neokleidis, Neoklis, Neokritos, Neolaidas, Neoptolemos, Nestos, Nestor, Nefalion, Nefos, Nikorikas, Ninokos, Nileus, Nireus, Nireus Nikasos, Nikasylos, Nikator, Nikiratos, Nikitis, Nikiadis, Nikias, Nikippos, Nikodamos, Nikodimos, Nikodromos, Nikodoros, Nikoklis, Nikocratis, Nikokreon, Nikolaidas, Nikolaos, Nikolochos, Nikomachos, Nikomidis, Nikomidis, Nikostratos, Nikotelis, Nikofanis, Nikofimos, Nikofon, Nikon, Nireus, Nisos, Noimon, Nomion, Nouminios, Nykteus, Nyktimos, Nymfaios, Nymphodoros, Nyssos, Nonakris, Norax.

Xanthi, Xanthias, Xanthiklis, Xanthippos, Xanthos, Xenagoras, Xenainetos, Xenaris, Xenarkis, Xenarchos, Xeniadis, Xenias, Xenodamos, Xenodokos, Xenokleidis, Xenoklis, Xenokratis, Xenokritos, Xenofanis, Xenophanes, Xenophanos, Xenophilos, Xenofron, Xenophon, Xenon, Xouthos.

Volume, Ogkistos, Odoidokos, Odysseus, Oiagros, Oiax, Oivalos, Oivotas, Oedipus, Oikipus, Oiklis, Oileus, Oineus, Oinovios, Oinomaios, Oinopion, Oinotos. Olympiosthenis, Olympus, Olyntheus, Olynthos, Oloros, Homer, Homolip, Homologous, Onaithos, Onaros, Onassis, Onassimidis, Onatas, Onatos, Onitis, Onisandros, Onisikritos, Onisilos, Onisimos, Onisippos, Onitor Oxyporos, Opleus, Opplis, Opous, Oppianos, Orgis, Oreivasios, Oreios, Oresandros, Orestheus, Orestis, Orthagoras, Orikadmos, Orikos, Ormenos, Orneus, Prnytion, Ornitos, Oroviantios, Oroidos, Orsilochos, Orsippos, Orpheus, Orfonadas, Orchomenos, Otreus, Ouranos, Ureios, Ophelistis, Ofeltas, Opheltis, Ofeltios, Ofionevs, Ofion, Opsimos.

Pagratis, Pagreon, Pagondas, Paeion, Paion, Paionios, Paktion, Palaimonios, Palaimon, Palaifatos, Palaichthon, Palamidis, Pales, Pallas, Palmis, Pamenis, Pammenis, Pamfanilos, Pamfamos, Pammilos, Pammon, Pammon Panainos, Panairos, Panaitios, Panaretos, Pandareos, Pandaros, Pandion, Pandokos, Pandrosos, Pandoros, Panemos, Panigoros, Panthias, Panthoidas, Panthos, Panitis, Panolvios, Panionios, Panolvios, Panopeus, Pantagnotos, Pantaklis, Pantaleitis Panteleion, Pantachis, Pantaris, Pantarkis Paxamos, Pappos, Parathemidas, Paravavatis, Paraivios, Paralos, Parisadis, Parthenios, Parthenopaios, Paris, Parmenidis, Parmenion, Pasha, Pasithemis, Pasiklis, Pasimachos, Pasimilos, Pasippidas, Pasitelidas, Pasion, Passion, Patakion, Pataikos, Patisiadis, Patreus, Patrokleidis, Patroklis, Patroklos, Pausanias, Pausias, Pausimachos, Pausippos, Pachis, Peithagoras, Peithias, Peithon, Peiraios, Peiranthos, Peirantas, Piraeus, Peirin, Peirithos, Peiros, Peisandros, Peisinor, Peisias, Peisidoros, Peisikratis, Peisistratos, Peisos, Peison, Pelagon, Pelasgos, Pelias, Pelias, Pellin, Pellis, Pelichos, Pelopidas, Pelopidis, Pelops, Pelor, Pentheus, Penthilos, Penthylos, Pereithos, Pergasos, Perdikas, Peregrinos, Pereus, Periandros, Periapis, Perigenis, Periris, Perikleidas, Periklis, Periklymenos, Perilaos, Perileos, Perillos, Perimidis, Perimos, Pernthos, Peripoltas, Peristhenis, Perifas, Perifimos, Perifitis, Perseus, Perseus, Persia, Peteos, Petraios, Pefkeidis, Pefkestis, Pefketios, Pegasus, Pidasos, Pilegon, Pileus, Pinelleos, Pidokos, Pidytis, Pietlos, Pititios, Pistatas, Pindaros, Pistos, Pistos Pleisthenes, Pleistinetus, Pleistainos, Pleistarchus, Pleistonax, Pleistolas, Plevron, Plimnaios, Plixippos, Plutarchos, Ploutiadis, Plotinos, Podaleirios, Podanemos, Podarkis, Podis, Poias, Polemarchos, Polemocratis, Polemon, Poliagros, Poliliarchos, Polishis, Poliochos, Politis, Politis Polyaenos, Polyanthis, Polyarchos, Polyas, Polyviadis, Polyvios, Polyvos, Polyvotis, Polygnotos, Polygonos, Polydamas, Polydamidas, Polydectis, Polydefkis, Polydoros, Polyeidis, Polyevktos, Polyzilos, Polyidos, Polykaon, Polykleitos, Polyklis, Polykratis, Polykritos, Polyktor, Polylaos, Polymedon, Polymidis, Polymistor, Polymnistos, Polymnis, Polyneikis, Polynikos, Polyxenidas, Polyxenos, Polypedis, Polypeithis, Polypoitis, Polyprepon, Polysthenis, Polyspearchon, Polystratos, Polytropos, Polyfeidis, Polyfimos, Polyfondis, Polyfradmon, Polyfron, Polycharis, Polycharidas, Polycharmos, Porthaon, Portheas, Porphyrion, Poseidippos, Poseidon, Poseidon, Possis, Potamon, Prainestos, Pranichos, Praxagoras, Praxandros, Praxiadis, Praxias, Praxivoulos, Praxidamas, Praxiergos, Praxileos, Praxinos, Praxitas, Praxitelis, Pratinas, Pravlos, Ambassador, Praggenis, Priamos, Priapos, Prias, Priasos, Priolas, Prion, Proenos, Prodikos, Prothoinor, Prothoos, Prothonon, Proitos, Proklis, Proklos, Prolaos, Prolochos, Promathion, Promachos, Promeus, Promitheus, Promithos, Provonos, Pronoos, Proxenidas, Consul, Propis, Propodas, Prumnis, Prousias, Prymneus, Pronax, Proreus, Proros, Protagoras, Protarchos, Proteas, Protesilaos, Proteus, Protogenis, Protolaos, Protomachos, Protos, Protofanis, Pteleon, Pterelaos, Ptolemaios, Ptolichos, Ptoos, Pygmalion, Pythagelos, Pythagoras, Pythainetos, Pytharetos, Pythaarchos, Pytheas, Pythermos, Pythios Pythytos, Pythotos Pythothod, Pythis, Pythogenis Pythostratos, Pythosoros, Pythofanis, Pythonax, Pyladis, Pylaimonis, Pylaios, Pylartis, Pylas, Pylaon, Pylos, Pyraichmis, Pyrassos, Pyrgion, Pyris, Pyrilampis, Pyripnos, Pyrandros, Pyrrias, Pyrrichos, Pyrrion, Pyrrolochos, Pyrros, Pyrron, Pyatilos, Pollianos, Polos.

Radamanthis, Radios, Raros, Rixinor, Rixivios, Risos, Rigmos, Rinthon, Rodippos, Rodon, Roikos, Roufos.

Savinos, Sakadas, Sakas, Salagos, Salaithos, Salmoneus, Salynthos, Samvas, Samvavlas, Samippos, Samolas, Sandis, Sandokos, Sandokis, Sandon, Sannion, Sannirion, Sarampos, Sarpidon, Saron, Satyrion, Satyros, Saon, Sevros, Sethon, Seilinos, Seleadas, Selefkos, Sellos, Senekas, Senthis, Simos, Sirambos, Sthenelaidas, Sthenelaos, Sthenelas, Sthenelos, Stathis, Sthenonidas, Sivyrtios, Sithon, Sikinos, Silanion, Silanos, Silinos, Simaggelos, Simaristos Simmias, Simon, Simplikios, Simylos, Simon, Simonidis, Sipylos, Siromos, Sisyphus, Skaios, Skamon, Skellias, Skerdilaida, Skefros, Skiros, Skironas, Skiton, Skopas, Skythinos, Skyllias, Skyllis, Skymnos, Skyrios, Smerdis, Smikris, Smikrion, Smikythis, Smikythion, Smikythos, Smilis, Solon, Soos, Sousarion, Sofainetos, Sofilos, Sofios, Sophocles, Sophon, Sparadokos, Sparton, Sprthias, Speusippos, Spintharos, Spittalos, Stadievs, Stasanor, Staseas, Stasinas, Stafylos, Stentor, Steropis, Stefanos, Stisagora, Stisandros, Stisinor, Stisiklis, Stisilaos, Stisimbrotos, Stisichoros, Stilvidis, Stilvis, Stilpon, Stomios, Stravax, Stratarchas, Strabo, Stratios, Stratovatis, Stratodimos, Stratoklis, Stratolas, Stratonikos, Straton, Strepsiadis, Stroggylion, Strofakos, Strymodoros, Stymfalos, Styfon, Syagros, Sydaras, Syvariadis, Collectors, Syloson, Synoron, Sfairos, Sfilos, Sfittos, Sfyros, Schedios, Schinouse, Sogenis, Sodamas, Sodammos, Sokleidis, Soklis, Sokos, Socrates, Socrates, Somis, Sopatros, Sopolis, Soranos, Sosthenes, Sosias, Sosivios, Sosigenis, Sositheos, Sosiklis, Sosikratis, Sosilos, Sosimenis, Sosimos, Sosinomos, Sosipatros, Sosis, Sosistratos, Sosifanis, Sosos, Sostratios, Sostratos, Sotadis, Sotiridas, Sotirichos, Sotion, Sofanis, Sofilos, Sofroniskos, Sofron.

Talaos, Talthyvios, Talos, Tantalos, Targitaos, Tarkynios, Tavreas, Tavrio, Tafios, Evros, Tegyrios, Tiresias, Telamon, Teleas, Teledamos, Telenikos, Telesarchos, Telesas, Telesiadas, Telesias, Telesikratis, Telesinikos, Telestagoras, Telestas, Telesforos, Telechogoras, Teleftas, Pileleftias, Teleon, Telis, Telli, Tellias, Tellis, Tellos, Telhin, Tenaros, Terpandos, Terpiadis, Terpsias, Terpsiklis, Terpsikratis, Terpsion, Teuthras, Tefkros, Teftamyas, Teutamos, Teutiaplos, Technon, Teideus, Televoas, Telegonos, Teledamos, Telekleidis, Teleklis, Tileklos, Telemachos, Tilemos, Telefanis, Tilefos, Timenos, Tireus, Tiris, Tigasis, Tithonos, Timagenis, Timagoras, Timainetos, Timaios, Timalkos, Timandridas, Timandros, Timanthis, Timanoridas, Timanor, Timaratos, Timaris, Timarchis, Timarchos, Timasarchos, Timasitheos, Timasion, Timachidas, Timas, Timigenidis, Timisianax, Timisitheos, Timisios, Timodimos, Timotheos, Timoklis, Timocrates, Timocrates, Timokritos, Timolaos, Timoleon, Timomachos, Timoxenos, Timosthenes, Timostratos, Timocharis, Timofanis, Timocharis, Timon, Timonax, Tisagoras, Tissamenos, Tissandros, Tisiadis, Tisias, Tisikratis, Tisimachos, Tisifonos, Titakos, Titan, Titanos, Titios, Typhis, Tlipolemos, Tlisias, Tiolos, Tolmaios, Tolmidis, Toxeus, Torilaos, Trichos, Trikolonos, Triopas, Triptolemos, Triton, Trifylos, Tryfon, Tros, Tydas, Tydeus, Tymnis, Tyndareos, Tyndarichos, Tunnichos, Tyndonas, Tyrannos, Tyrtaios, Tyrtamos, Typhous, Typhon, Tychios, Tychon.

Yples, Ylos, Ymenios, Ymen, Ypatis, Hypatodoros, Yperinor, Yperis, Yperidis, Yperion,, Ypermenis, Yperochos, Yperfas, Yrievs, Ismon, Ypsyus, Ypsinor, Ypsiklis, Ypsikratis.

Fagros, Phaethon, Phaidimos, Phaedrias, Phaedros, Phaidon, Phaidonas, Faneas, Fainippos, Fainops, Faistos, Phaitos, Faion, Falakos, Falanthos, Falaris, Faliros, Falias, Falinos, Falios, Falkis, Fanagoras, Fanis, Fanias, Fanodimos, Fanoklis, Fanokritos, Fanomachos, Fanos, Fanosthenis, Fanostratos, Fantis, Anyway, Faris, Farsalos, Fassos, Phaseon, Failos, Faon, Feidas, Feidias, Feidippidis, Feidippos, Feidolas, Feidon, Feraklis, Fereklos, Ferekratis, Ferekidis, Ferenikos, Fereus, Feris, Ferias, Figeus, Fimios, Fthios, Filagrios, Filaimon, Filaios, Filalithis, Filammon, Filaon, Fileas, Fileraitos, Filimon, Filisios, Filitas, Filitas, Filiadis, Filinos, Filippidis, Filippos, Filiskos, Filistion, Filistos, Filogenis, Filodimos, Filoitios, Filokleon, Filoklis, Filokratis, Filoktitis, Filokion, Philolaos, Philomilos, Philomnistos, Filonikos, Philonomos, Philoxenos, Philopimen, Philoponos, Filostefanos, Filostorgios, Filostratos, Filotimos, Filoumenos, Filofanis, Filoharis, Filocharidas, Philochoros, Phyllios, Philon, Filonas, Filonidis, Filotas, Phineus, Fintias, Dintylos, Flegias, Flegon, Flias, Flogidas, Fovos, Phoividas, Phoivos, Fotios, Folas, Foleidis, Foleas, Folos, Forvas, Forvos, Forkis, Formis, Formion, Foronevs, Frasias, Frasidamos, Frasikleidis, Frasimos, Frasias, Frasios, Frastor, Frikias, Frikios, Frikon, Frixos, Frontidas, Frontis, Frynis, Fryniskos, Frynichos, Frynon, Fykiadas, Fylakos, Fylaarchos, Fylas, Fyleus, Fyllis, Fylomachos, Fylonomos, Fyromachos, Fyssios, Fytalos, Fokidis, Fokion, Fokos, Fokilidis.

Haireas, Hairedimos, Hairekratis, Haireleos, Hairestratos, Hairefanis, Hairefilos, Hairefon, Hairimon, Charisileos, Chairidas, Chairon, Chaironas, Haitos, Chalkodon, Halkon, Chameleon, Harax, Haris, Chariadis, Charidimos, Charidas, Charidimos, Harikleidis, Hariklis, Charilaos, Harinadis, Harinos, Harikinos, Harippos, Charisandros, Charitimidis, Chariton, Harmantidis, Harmidis, Harminos, Harmippos, Harmis, Harmolaos, Charmos, Charoiadis, Haropinos, Haropos, Harops, Chartas, Charonda, Cheilon, Heimon, Heirisofos, Chiromachos, Chiron, Hersias, Hersidamas, Hersikratis, Hersis, Hersifron, Hilas, Hileos, Hilon, Chionis, Chion, Choirilos, Chremis, Chremon, Chremonidis, Christodimos, Christodoros, Chromis Chromios, Chromon, Chrysaor, Chrysermos, Chrysis, Chrysippos, Chrysogonos, Chrysothemis, Chrysos.

Ogyus, Okeanos, Okelos, Okialos, Okitos, Olenias, Olin, Orion, Oros, Otos, Ops.

Females

Ava, Avro, Avroti, Agathokleia, Agamidi, Aganiki, Aghanippi, Agaristi, Agavi, Aggelia, Agisistrati, Aglaia, Aglais, Aglaoniki, Aglaopi, Aglaofimi, Aglaiopia Agnio, Agravlos, Agravlos, Agnagora, Agnagora , Achirroi, Agonis, Adea, Adianti, Adiatomos, Aditi, Admiti, Adrasteia, Adristi, Aditi, Aella, Aello, Aellopou, Aeria, Aeropi, Aetia, Athena, Athinais, Athino, Athini, Aiaia, Aiai, Aegean, Aegean, Aegli, Aegliis, Aodesia, Aido, Aetheria, Ethylla, Aethusa, Aithra, Aimylia, Ainareti, Ainiti, Ainioni, Aeoli, Aeolia, Aero, Aisalika, Aikris, Aischrilis, Aeschylus Akallaris, Akanthis, Akasti, Akesso, Akmi, Akriti, Aktaia, Aktis, Aktoris, Alexandra, Althaia, Alia, Alimidi, Alifiraia, Alkathoi, Alkandri, Alkiokini, Adkime Alkidiki, Alkithoi Alkithoi Alopi, Alphesivia, Amadryas, Amazon, Amaryllis, Ambrosia, Amoini, Ambelis, Amykla, Amymoni, Amphithea, Amphitheimis, Amphithoi, Amphikleia, Amphinomi, Amphirroi, Amphitrite, Anaxivia, Anaxirroi, Anaxis, Anaxo, Andromachi, Andromeda, Anthiis, Antheia, Antitio, Antitilia Antikleia, Anthippi, Antia Axiokersa, Apothysini, Argeia, Argeli, Argi, Argiopi, Arethousa, Areia, Arigonis, Arias, Arini, Ariti, Ariadni, Arisvi, Aristodimi, Aristomachi, Aristoniki, Arki, Armonia,  Arni, Arsinoe, Artemis, Archeanassa, Archediki, Archia, Archidiki, Asia, Askri, Aspasia, Asteria, Asterodeia, Asteropia, Asteropia, Asteropia, Astraanassa, Astyanassia, Astydamia, Astylantitia, Astyos, Astynomimi, Astyomi Avgi, Avdata, Avxo, Avri, Automati, Automedousa, Autonoi, Aphrodite.

Bacchis, Varketis, Vassilo, Vatia, Vatis, Vavo, Vevryki, Velistichi, Venthesikimi, Vereniki, Veroi, Via, Vithy, Vilistichi, Vistonis, Vitali, Vrisia, Vraryki, Vrosi, Voui, Vombyki, Vmouki Vrylli, Vryo, Vrymo.

Gaia, Galatia, Galini, Ganymede, Garamandis, Genetyllis, Geististrati, Glafki, Glaukippi, Glafkothea, Glaukothoi, Glaukonomi, Glaukokopis, Glykera, Glyki, Gnathena, Gongyla, Gorgi, Gorgofoni, Gorgyra, Gorgo, Grammi, Grimaia, Gyrina.

Daira, Damia, Damno, Damo, Danai, Davlis, Dafni, Deinomachi, Deino, Dexameni, Dexithea, Despina, Dianeira, Deidameia, Diopeia, Dioopi, Deipili, Deifovi, Dimaeneti, Dimareti, Dimitir, Dimodiki, Dimoniki, Dimofili, Dimocharis, Dimo, Dimonassa, Diro, Zeus, Dido, Diki, Dindymi, Diogenia, Diokleia, Diomedia, Diomidis, Dioni, Dionysia, Diopi, Diotima, Dirki, Dionassa, Dioni, Dioxippi, Drimo, Drossi, Drosilla, Driopi, Dryopi, Dynameni, Dodoni, Dora, Dorippi, Dorei, Dotia, Dotis, Doto.

Edothaia, Eidothea, Ethodaia, Eidomeni, I See, Eileithia, Irini, Ekavi, Ekakergi, Ekali, Ekamidi, Ekati, Elais, Elara, Elatia, Eleni, Eleftho, Eliki, Elikonis, Elli, Elpiniki, Enareti, Endidis, Enipo, Endediki, Enio, Exoli, Epikasti, Epilais, Epipoli, Erasiklia, Erato, Erivia, Erithakis, Eristhenia, Eritimos, Eritimi, Erifili, Eriopis, Ermioni, Ermippi, Ermodili, Erpyllis, Ersi, Erytheia, Erythra, Erymanthi, Eryxo, Erysiki, Espera, Esperis, Etaira, Eteoklymeni, Estia, Evagori, Evadni, Evaichmi, Evandri, Evanthi, Evardi, Evareti, Evarni, Evia, Evvouli, Evvoti, Enoti, Evdora, Evinia, Evinini, Eviri, Efthymia, Evippi, Efkranti, Evlimeni, Eumeidi, Evmolpi, Euniki, Evnomia, Evxanthi, Evpobi, Evryali, Evryanassa, Evryvia, Evridami, Evridiki, Evri Themis, Evritoi, Evri, Evrykleia, Evrykydi, Evrymedi, Evrymedousa, Evrynomi, Evripili, Evryteli, Evriti, Evryfaessa, Europe, Evroto, Efterpi, Efimi, Efimia, Efrosini, Evopis, Echekratia.

Zevxippi, Zevxo, Zenobia.

Ivi, Hegemony, Igeria, Igisandra, Igisipyli, Igitoria, Idyli, Hetioni, Iioni, Electra, Electryoni, Ilias, Imithea, Iniochi, Ipioni, Hera, Irigoni, Irina, Herophili, Iro, Hesioni, Isychia, Hephaestine, Echo, Ioni, Eo.

Thais, Thalassa, Thalia, Thalolo, Thanaki, Theano, Aunt, Theiantis, Theiantini, Thelxinoi, Thelxipia, Thelposa, Themis, Themistonoi, Themisto, Theodotis, Theoklia, Theonoi, Theopi, Theofani, Theofano, Therapni, Thespia, Thespias, Thetis, Thebes, Thoi, Thoosa, Thrassa, Thrya, Thyia, Thymaridi, Thyoni.

Ino, Iera, Iambi, Anasa, Ianthi, Iaso, Iachi, Idaia, Eidi, Idia, Ieroklia, Ieromnimi, Ilaiera, Ino, Iodamia, Ioessa, Iokasti, Ioli, Ioni, Iopi, Ippareti, Ippodameia, Ippodiki, Ippozygos, Ippothoi, Ippokrati, Ippolyti, Ipponi, Ipponoi, Ipponomi, Ipppo, Iris, Irra, Isaia, Isis, Issini, Ismenia, Issinia, History, Powerful, Itaia, Itoni, Iyx, Ipherim, Ifianassa, Ifianeira, Iphigenia, Ifimedia, Ifimedusa, Ifimethia, Iffenoe, Ifinomi, Ifis, Io.

Kaveira, Kalaithis, Kalamitis, Kaliandi, Kalianassa, Kallianiera, Kallidiki, Kallithoi, Kallikriti, Kallinia, Kallixena, Kalliopi, Kallirroi, Kallisti, Kallistrati, Kallisto, Kallifania, Kalyki, Calypso, Kalchinia, Kamarina, Kameiro, Kanaki, Kanaki, Kampili, Karmi, Karpo, Kassandra, Kassiopeia, Kassiopi, Kassifoni, Kassotis, Kastalia, Kastianeira, Keghros, Kelaino, Kerdo, Kerthi, Kerkiis, Kito, Killa, Kirki, Kirra, Kissitha, Kissisi, Klearisti, Klisi, Kleisidiki, Kleitagora, Kliti, Kliti, Kleito, Klio, Kleovoia, Kleovouli, Kleodiki, Kleodoxi, Kleodora, Kleola, Kleoniki, Kleopatra, Kleofili, Cleocharia, Cleoni, Klisidiki, Kliso, Klonei, Klonia, Klymeni, Klytaimnistra, Klytia, Klytippi, Klytodora, Klotho, Koia, Kandis, Koisyra, Kokkalini, Kolymbas, Komatho, Corinna, Koronis, Kottyto, Kranai, Krnaichmi, Kreousa, Krino, Kristi, Kroessa, Krokali, Ktisylla, Ktimeni, Kiani, Kyveli, Kydippi, Kyllini, Kymatoligi, Kimi, Kymodomi, Kymodoki, Kymothoi, Kymopolia, Kymo, Kyna, Kyniska, Kynna, Kino, Kironi, Korikia.

Maia, Myra, Makaria, Makko, Makris, Malthaki, Mania, Manto, Marpissa, Marsi, Megara, Megalostrati, Megamidi, Meganeira, Megara, Megilla, Meglito, Medontias, Medoutisa, Methalpanthi, Melaina, Melana, Melantho Melia, Melivoia, Melili, Melini, Melinno, Melikso, Melissa, Melistichi, Melitia, Meliti, Melpia, Melpomeni, Memphis, Menestho, Menippi, Meropi, Messini, Metaneira, Metopi, Midesikasti, Medea, Mithymna, Milobosis, Mistra, Mita, Mitiadousa, Mitis, Mitichi, Mideia, Miltos, Minyas, Mnemosyne, Mnisareti, Mnisimachi, Mnisifilos, Mnistra, Molpadia, Molpia, Monimi, Morfo, Moschoina, Motyi, Mia, Mycenae, Myrinia, Mirtiria, Myrmidoni, Myrni Myrtoessa, Myrto, Myro.

Nais, Naias, Nanno, Navsithoi, Nafsika, Neira, Nevrophoni, Neda, Neititis, Nemeas, Nemesis, Neovouli, Neomiris, Nefeli, Nilo, Nimertis, Niris, Massai, Niso, Nikogora, Nikandra, Nikareti, Nikasipolis, Niki, Nikippi, Nikovouli, Nikodiki, Nikothoi, Nikostrati, Nikotelia, Nikilla, Niko, Niovi, Nomia, Nosis, Nyssa, Nisiis, Nycheia, Nonakris.

Xanthi, Xanthippi, Xanthis, Xantho, Xenea, Xenodiki, Xenoklia, Xenokriti, Xenilla.

Othrisi, Oia, Ovi, Oimi, Oinoi, Ompali, Oinoni, Olympias, Olympousa, Omphali, Opora, Orei, Ortheia, Orsediki, Orsiis, Orsinomi, Otriri, Ourania.

Pakati, Pamfili, Pamphyli, Panakeia, Pandaia, Pandei, Pandrosos, Pandora, Panthalis, Pannychis, Panopi, Panteidia, Pantika, Paria, Parthenia, Parthenis, Parthenopi, Parthenos, Pasithea, Pasitho, Pasito, Pasiphae, Patro, Pedias, Peitho, Peirini, Peisidiki, Peisinoi, Pelargi, Pelopia, Pelopia, Penthesileia, Perialla, Periapis, Perivoia, Periklymeni, Periktioni, Perimenei, Petairiti, Perimeli, Pesi, Periniki, Percy Piro, Pieria, Pitani, Pityis, Plathani, Plagon, Plakia, Pleiada, Plioni, Plixavri, Pluto, Podargi, Podarki, Polargi, Polyvoia, Polydamna, Polydora, Polykasti, Polykleia, Polymidi, Polymili, Polymnia, Polynoi, Polyxniki, Plixraxi, Paxraxo, Proxo, Pontoporia, Pragoria Prokris, Promenia, Pronoi, Prosymna, Prymno, Protogenia, Protomedia, Protomedousa, Proto, Pythioniki, Pylargi, Pyrallis, Pyrgo, Pyrini, Pyrippi, Pyrra.

Radini, Rea, Rigilla, Rini, Rodia, Rodi, Rodia, Rodippi, Rodokleia, Rodopi, Rhodes, Rodopis, Roio.

Seisara, Salpi, Sappho, Satyra, Sao, Seilini, Sirin, Selana, Selani, Selini, Semeli, Sthenevoia, Stheneli, Stheno, Sibylla, Sigi, Sidi, Sidiro, Sidirotha, Simaitha, Simepi, Simihoi, Sinoi, Sinoi Stilvi, Stratoniki, Stryvili, Strymo, Stygni, Styx, Sosandra, Soso.

Taygeti, Teleshoth, Telesilla, Teledogora, Terpsikrati, Terpsichori, Tithys, Telediki, Telegoni, Telefasa, Tiridai, Tirisa, Tiasa, Tisamori, Tilfousa, Timia, Timoniomiomia, Timancra, Tiramra, Timareti, Timareti Titani, Tifisi, Toxokrati, Toudo, Trito, Tryfaina, Tryfera, Tyria, Tyro, Tychi.

Yada, Yakinthos, Ygia, Yeli, Hymns, Hypatia, Hyperipi, Hypernistra, Hyperochi, Yrmini, Yrnitho, Ypsipyli.

Phaethousa, Faina, Phaedra, Fainagori, Fainareti, Faino, Fanostrati, Fano, Farti (Fari), Fereniki, Feretimi, Ferousa, Fimonoi, Fino, Fthia, Fila, Fileineti, Fileinis, Filiratis, Filini, Filina, Filista, Philodamia, Filodiki, Filomachi, Filomedousa, Filomila, Filonoi, Filonomi, Filoxeni, Filyra, Filo, Filonis, Filotera, Fovi, Foivis, Phoebe, Fori, Forroni, Fronimi, Phryni, Filiis, Fyllis, Fylonoi, Fylo, Fyi, Fysadia.

Harestrati, Chalkiopi, Hariklia, Hariklo, Haris, Harisia, Charito, Harmion, Harmioni, Chnothophyli, Chioni, Chloe, Chlora, Chromia, Chrysanthis, Chrysarion, Chrysi, Chrysiis, Chrysilla, Chrysippi, Chrysogenia, Chrysogonis, Chrysothemis, Chrysopeleia, Chrysorthi.

Psamathia, Psamathi, Psofis.

Ogygia, Okalia, Oceanini, Okythoi, Okypeti, Okyroroi, Oreithyia.

 

 

[INSERT_ELEMENTOR id="10533"]